Algemene voorwaarden

Algemeen

Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Van Heijster relatiegeschenken houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Van Heijster relatiegeschenken daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

 


 

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 

Een aanbieding of prijsopgave van Van Heijster relatiegeschenken bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Van Heijster relatiegeschenken een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Van Heijster relatiegeschenken uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Van Heijster relatiegeschenken de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Van Heijster relatiegeschenken op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Van Heijster relatiegeschenken daarvoor betalen conform de bij Van Heijster relatiegeschenken geldende tarieven.

 


 

Prijzen

 

Alle prijzen van Van Heijster relatiegeschenken zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders wordt vermeld. Model- en prijswijzigingen voorbehouden. Tenzij in de laatste versie van Van Heijster relatiegeschenken's hoofdcatalogus, brochures of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen. Van Heijster behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de prijzen aan te passen als de (transport)kosten met meer dan 5% toenemen.

 


 

Wijzigingskosten

 

Wanneer na het plaatsen van uw order wijzigingen doorgevoerd moeten worden m.b.t. b.v. kleur, aantallen, maten of opdruk wordt minimaal € 25,- wijzigingskosten in rekening gebracht.

 


 

Instelkosten

 

De instelkosten gelden per besteld artikel, per drukkleur en/of motief en per tekst, tenzij anders vermeld. De kosten voor opdruk gelden per kleur en/of motief. Indien prijzen inclusief opdruk zijn aangegeven, betekent dit: druk in één kleur. Voor het drukken van een aantal artikelen, zoals agenda's en lederen artikelen, is een zinkcliché nodig en in sommige gevallen een koperstempel. Ook de clichékosten worden per kleur en per zijde berekend tegen nettoprijs, tenzij anders vermeld.

 


 

Orderbevestiging

 

Enkele dagen na ontvangst van uw opdracht zenden wij u een orderbevestiging. Wij verzoeken u deze te controleren. Mocht u onjuistheden tegenkomen dan verzoeken wij u om deze binnen 24 uur te melden aan uw contactpersoon, zijn of haar naam staat vermeld op de orderbevestiging.

 


 

Levering

 

Onze prijzen zijn exclusief verzendkosten en btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden. Voor orders met een goederenbedrag beneden €65,- berekenen wij €20,00 behandelingskosten. Onbedrukte artikelen worden onder rembours verzonden. Bij annulering worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Auteurscorrecties kunnen leiden tot verhoging van de kosten en vertraging van de levertijd. Uw bedrukte artikelen worden binnen circa 8 werkdagen geleverd, na akkoord van de drukproef en mits voorradig. De planningsdatum van de levering staat op uw orderbevestiging. Staat er geen datum vermeld? Dan wordt uw order geleverd volgens onze standaardvoorwaarden: de eerste twee cijfers van het ordernummer, vermeld op uw orderbevestiging, geven de planningsweek aan. Planningsdata zijn onder voorbehoud. Kortere levertijden zijn in overleg mogelijk. Onbedrukte artikelen ontvangt u in 3 werkdagen, mits voorradig. Van Heijster relatiegeschenken kan door hoge voorraadposities snel uit voorraad leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. De door Van Heijster relatiegeschenken opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Van Heijster relatiegeschenken geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Van Heijster relatiegeschenken verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Van Heijster relatiegeschenken zo veel mogelijk in acht worden genomen.

 


 

Aflevering en risico

 

De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van Van Heijster relatiegeschenken; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven adres. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zonodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

 


 

Annulering

 

Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is hij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag Van Heijster Relatiegeschenken de orderwaarde voor 100% in rekening brengen. Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan Van Heijster Relatiegeschenken.

 


 

Meer-/Minderlevering

 

Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om het exacte aantal te leveren, derhalve is 10% meer- of minderlevering toegestaan voor artikelen van eigen voorraad en 10% voor artikelen van externe leveranciers.

 


 

Sampleverzendingen

 

Wij sturen u gratis een sample tot een goederenbedrag van € 5,-. Mocht het goederenbedrag hoger zijn dan € 5,- dan nemen wij eerst contact met u op. Textiel artikelen worden altijd doorberekend en kunnen niet retour gestuurd worden. Wanneer u een textiel artikel als sample aanvraagt, dan gaat u akkoord met het feit dat het artikel niet geretourneerd kan worden en dat de kosten van het artikel en de verzendkosten (indien van toepassing) aan u doorberekend worden.

 


 

Acties en kortingen

 

Voor (kortings)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties. Cadeaus kunnen niet vanzelfsprekend worden omgezet in korting. Van Heijster relatiegeschenken behoudt zich het recht voor de voorwaarden en looptijd van acties te wijzigen.

 


 

Privacy

 

Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Van Heijster relatiegeschenken. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail sales@vanheijster.nl of neem contact op met onze verkoopadviseurs: 0478 - 55 73 00. Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

 


 

Privacy op internet

 

Bij uw bezoek aan de website www.vanheijster.nl wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren. Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 


 

E-mail

 

Van Heijster relatiegeschenken gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail sales@vanheijster.nl of neem contact op met onze verkoopadviseurs: 0478 - 55 73 00. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

 


 

Overige informatie

 

Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via: e-mail sales@vanheijster.nl of neem contact op met onze verkoopadviseurs: 0478 - 55 73 00.

 


 

Adreswijziging

 

U bent verplicht Van Heijster relatiegeschenken van een adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Van Heijster relatiegeschenken geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij Van Heijster relatiegeschenken bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 


 

Betaling

 

Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door middel van franco remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van Van Heijster relatiegeschenken in het bezit is van de opdrachtgever. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Van Heijster relatiegeschenken betalen. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Van Heijster relatiegeschenken. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Van Heijster relatiegeschenken worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Van Heijster relatiegeschenken mededelen. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Van Heijster relatiegeschenken alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

 


 

Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Van Heijster relatiegeschenken verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Van Heijster relatiegeschenken.

 


 

Intellectuele eigendom

 

Het auteursrecht van door Van Heijster relatiegeschenken ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho's, clichés, foto's, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

 


 

Inspectie en reclame

 

Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Van Heijster relatiegeschenken worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Van Heijster relatiegeschenken worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Van Heijster relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

 


 

Retournering

 

Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd of anders gepersonaliseerd naar de doorgegeven wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht omdat er dan sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan Van Heijster. Wanneer Van Heijster schriftelijk heeft ingestemd met het retourneren van artikelen dienen deze te worden verzonden naar het afgesproken adres. Wanneer er geen adres is afgesproken kan het volgende adres worden aangehouden: Favorite Gifts Print Europe, Strefowa 6 , 59-700, Boleslawiec, Poland o.v.v. "Retourzending." Er geldt geen bedenktijd voor gepersonaliseerde artikelen: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht automatisch. Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen na verzenddatum. Hiervoor dient het herroepingsformulier compleet te worden ingevuld, inclusief de Track & Trace informatie van de retourzending. Zowel de kosten voor het retour sturen van de onbedrukte artikelen als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd. Van Heijster behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt.

 


 

Garantie

 

Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Van Heijster relatiegeschenken genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Van Heijster relatiegeschenken de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Van Heijster relatiegeschenken terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Van Heijster relatiegeschenken tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. Wanneer er sprake is van een terugbetaling aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

 


 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Van Heijster relatiegeschenken is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. De aansprakelijkheid van Van Heijster relatiegeschenken jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Van Heijster relatiegeschenken's aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van Heijster relatiegeschenken of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Van Heijster relatiegeschenken's aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

 


 

Zet-, druk- of andere proeven

 

Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Van Heijster relatiegeschenken ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Van Heijster relatiegeschenken te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Van Heijster relatiegeschenken de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. Van Heijster relatiegeschenken is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 


 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Op alle met Van Heijster relatiegeschenken gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter te Venlo aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

 


 

Verwerking persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder  de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.

Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.

Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Indien van toepassing zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Van Heijster Relatiegeschenken B.V. meewerken aan het sluiten van een door Opdrachtnemer aan te leveren overeenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door Van Heijster Relatiegeschenken B.V., voor zover een tussen partijen bestaande overeenkomst niet reeds als een dergelijke overeenkomst kwalificeert.

Van Heijster Relatiegeschenken B.V. stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande overeenkomst door Van Heijster Relatiegeschenken B.V. van Opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die overeenkomst betrekking heeft.

 


 

Algemeen

 

Op onze leveringen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De volledige versie van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12017062. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal aan hem kosteloos een exemplaar worden toegezonden. 

Laatste versie: 1 februari 2024