Privacyverklaring Van Heijster / Premiums Relatiegeschenken B.V.

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen. 

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we: 

Van Heijster Relatiegeschenken / Premiums B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 12017062 en gevestigd te (5804 BV) Venray aan het Noorderhof 14.

Ons bedrijf heeft te gelden als een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat ons bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u optreedt als contactpersoon namens een (potentiële) klant of leverancier en gebruik maakt van onze diensten / producten c.q. wij gebruik maken van uw diensten / producten. Daarnaast verwerken wij eventuele andere persoonlijke gegevens die u als bezoeker verstrekt via onze website.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit. 

 

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

We vragen en gebruiken bepaalde persoonsgegevens van u primair om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De gegevens die wij vragen zijn essentieel om een door u bestelde order te kunnen leveren.

De wettelijke grondslag daarvoor is allereerst dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op basis van de tussen u (c.q. uw bedrijf) en ons gesloten overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen o.a. het correct uitvoeren van bestellingen en aanvragen en de daarbij horende service(s).

Daarnaast streven wij ernaar om u waar mogelijk de meest optimale en persoonlijke service verlenen, welke wij uitvoeren vanuit ons gerechtvaardigd belang. Zodra u een overeenkomst met ons bent aangegaan hebben wij, tot intrekking van uw kant, het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven, gerichte aanbiedingen, klanttevredenheidsonderzoeken, reviews, het vinden van look-a-likes op social media, gepersonaliseerde advertenties aan te bieden via social media, contact met onze klantenservice of voor een persoonlijk advies.

Wij verzenden ook nieuwsbrieven per e-mail naar u als potentiële klant, mits u ons hiervoor expliciet uw toestemming heeft gegeven. U kunt zich hiervan uiteraard op ieder moment uitschrijven door op de uitschrijflink in deze e-mails te klikken.

In incidentele gevallen gebruiken wij persoonsgegevens om kredietwaardigheid te toetsen. De grondslag voor deze verwerking is dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze kant, zijnde een bedrijfsbelang. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we derden inzage geven in uw gegevens, die deze enkel voor dat doel mogen gebruiken. 

Indien noodzakelijk, vragen wij voor bepaalde verwerkingen altijd uw voorafgaande toestemming. 

Tot slot bewaren wij uw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van fiscale wetgeving.

Natuurlijk hechten we bij het gebruik van uw persoonsgegevens zeer aan uw belang op de bescherming van uw privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen. Zo kunt u eenvoudig uw rechten uitoefenen, zoals hierna beschreven, waarbij u uw toestemming te allen tijde eenvoudig in kunt trekken. 

 
Hoe en waar wij uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vanzelfsprekend bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer wanneer u uw gegeven toestemming hiervoor intrekt.

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

  • persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;
  • we hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen;
  • periodiek worden er tests uitgevoerd op kwetsbaarheden.

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie, met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen ten behoeve van analyses, waaronder Google Adwords, Facebook en Hotjar. 

 
Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

We behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve zoals hier vermeld. 

Voor een goede uitvoering van onze dienstverlening schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in, zoals IT-leveranciers en logistieke bedrijven. Met leveranciers die vanuit hun dienstverlening toegang hebben tot persoonsgegevens maken we afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verder kunnen persoonsgegevens overgaan naar een derde partij in het kader van een overname, fusie of (andere) reorganisatie waarbij ons bedrijf is betrokken.

Tenslotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

 
Verdere informatie en uw rechten

Mocht u verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of mocht u inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van uw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@vanhelden.nl.

U heeft tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@vanheijster.nl. Wij zullen uw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk bij u erop terugkomen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om uw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zullen wij zeker willen weten dat u degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Ook bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woonachtig / gevestigd bent. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden.

 
Gebruik van cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van u als bezoeker worden geplaatst. In de eerste plaats zijn deze cookies bedoeld om onze websites beter te laten werken. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies, waarbij via Google Analytics wordt gemeten op welke wijze bezoekers van de website de website gebruiken. 

Uitgebreide informatie over de gebruikte cookies en informatie over hoe u al dan niet toestemming kunt geven voor het gebruik van dergelijke cookies vindt u in onze cookieverklaring via deze link
 

Laatste versie: 12 juli 2021

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld. Zie hierbij de vorige versie.