Garantie

Inspectie en reclame


De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons heeft verstrekt en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.

 

Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Van Heijster relatiegeschenken worden medegedeeld.

 

Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Van Heijster relatiegeschenken worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Van Heijster relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

 


 

Garantie

Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd danwel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan Van Heijster.

Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht. 


Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen na verzenddatum. Hiervoor dient het herroepingsformulier compleet te worden ingevuld, inclusief de Track & Trace informatie van de retourzending.


Wanneer producten kapot, niet-werkend danwel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Van Heijster worden gemeld.


Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Van Heijster genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Van Heijster de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Van Heijster terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Van Heijster tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

 

Retourneren
Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat Van Heijster daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 

 

Retourzendingen dienen te worden geaddresseerd aan 'Retourzending', Noorderhof 14, 5804 BV Venray onder vermelding van uw naam klantnummer, tenzij anders afgesproken.
​Zowel de kosten voor het retour sturen van de onbedrukte artikelen als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd. Je behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt.
Wanneer er sprake is van een terugbetaling van Van Heijster aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

 

Lees ook onze algemene voorwaarden. Indien u vragen heeft over onze garantieregeling dan kunt u dit melden via onze contactpagina of neem telefonisch contact op via 0478 - 557 300.